ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Vanaf 10 mei 2022

De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden regelen het aanbod en de verkoop van de producten op deze website www.northsails.com (Website).

De op de website aangekochte producten worden aangeboden en verkocht door North Sails Apparel S.p.a. met maatschappelijke zetel te Milaan, via Luca Signorelli 10 (BTW nr. 08768270152) volledig gestort eigen vermogen van 5.000.000,00 euro PEC: tomasonitopsail.it, behorende tot NSG Apparel BV Group (North Sails).

1. Toepassingsgebied

1.1 De verkoop van producten via de website (Producten) is een "overeenkomst op afstand" geregeld door Capo I, Titel III (art. (art. 45 en volgende) van het wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (Consumentenwetboek) en ook geregeld door het wetsdecreet nr. 70 van 9 april 2003, betreffende de toepassing en de regels van elektronische handel.

1.2 Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en/of aangepast. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum van hun publicatie op de website. De gebruiker moet daarom regelmatig de website raadplegen vooraleer een bestelling te plaatsen, om op de hoogte te zijn van de meest recente versie van de algemene voorwaarden. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling op de website.

1.3 De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn niet beschikbaar en regelen niet de verkoop van producten en de levering van diensten die door verschillende derden van North Sails Apparel op de website worden voorgesteld via links, banners of andere hyperlinks. Kopers dienen de verkoopvoorwaarden van die partijen te verifiëren vooraleer ze er een producten of diensten aankopen. North Sails is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en / of verkoop van producten door deze derden.

2. Aankopen op de website

2.1 U hebt alleen toegang tot onze website als u 18 jaar of ouder bent.

2.2 U kunt alleen gebruikmaken van de speciale verkopen/aanbiedingen op de website als u een eindconsument bent, zoals bepaald in art. 3, co. 1, let. a) van het wetgevend decreet 206/2005 (Consumentenwetboek). De eindconsument is een fysieke persoon die niet handelt in kader van een commerciële, ambachtelijke, ondernemings- of beroepsactiviteit.

2.3 Detailhandelaars of wederverkopers en in het algemeen iedereen die producten zou willen kopen om ze opnieuw te verkopen, mogen niets aankopen op de website.

De hierboven vermelde personen mogen zich niet registreren op de website en er geen aankopen doen.

2.4 North Sails mag alle bestellingen weigeren of annuleren van (i) een gebruiker waarmee North Sails een juridisch geschil heeft; (ii) een gebruiker die in het verleden reeds de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft geschonden; (iii) een gebruiker die fraude heeft gepleegd door gebruik te maken van verschillende methodes en in het bijzonder, die frauduleuze betalingen heeft uitgevoerd met creditcards; (iv) een gebruiker die valse, onvolledige, onjuiste of verkeerde identificatiegegevens heeft verstrekt, of die North Sails niet de gevraagde documenten heeft gestuurd of die North Sails ongeldige documenten heeft gestuurd; (v) een gebruiker die niet over voldoende solvabiliteitsgaranties beschikt.

3. Registratie op de website

3.1 Zowel geregistreerde gebruikers als niet-geregistreerde gebruikers mogen producten kopen op de website. De registratie op de website is gratis. De eindgebruiker die zich op de website wil registreren dient het registratieformulier in te vullen. Hij kan dit terugvinden via de 'Login'-link die beschikbaar is op alle pagina's van de website.

3.2 De registratiegegevens mogen enkel gebruikt worden door de gebruiker die ze heeft aangemaakt en mogen aan niemand doorgegeven worden. De gebruiker verbindt er zich toe om ze geheim te houden en ervoor te zorgen dat niemand ze kan gebruiken. Verder verbindt hij zich ertoe om North Sails onmiddellijk te verwittigen in geval van ongeoorloofd gebruik en/of openbaarmaking ervan, door contact op te nemen conform art. 14.

De gebruiker garandeert dat de persoonsgegevens die hij verstrekt heeft tijdens de registratieprocedure op de website waarheidsgetrouw en volledig zijn. De gebruiker aanvaardt om North Sails te vrijwaren van elke schade, verplichting tot schadeloosstelling en/of elke sanctie die voortvloeit uit en/of in elk geval verband houdt met de schending door de gebruiker van de registratieregels op de website of het bewaren van de registratiegegevens.

4. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

4.1 In overeenstemming met het wetsdecreet van 9 april 2003, nr. 70 over de bepalingen inzake elektronische handel, informeert North Sails de gebruiker dat:

- de gebruiker het bestelformulier in elektronisch formaat moet invullen en het elektronisch moet doorsturen naar North Sails om de aankoopovereenkomst van één of meerdere producten op de website af te sluiten. Hij dient hiervoor de instructies op de verschillende pagina's tijdens het aankoopproces te volgen;

- het contract succesvol afgesloten is wanneer de bestelbon op de server van North Sails aankomt;

- zodra de bestelbon geregistreerd is en de betaling van het totale bedrag succesvol is ontvangen, North Sails de gebruiker een orderbevestiging zal sturen via e-mail naar het opgegeven e-mailadres, met daarin een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden en de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst, alsook alle informatie met betrekking tot het gekochte product, de gedetailleerde prijsvermelding, de gebruikte betalingswijze, de informatie over het herroepingsrecht, de vrachtkosten en de eventuele bijkomende kosten en de contactgegevens van de klantendienst, aan wie de gebruiker alle informatie kan vragen voor hulp en/of klachten. De gebruiker wordt vriendelijk verzocht de ontvangen e-mail te bewaren als bewijs van aankoop. De algemene verkoopvoorwaarden voor de bestelling en de instructies over het herroepingsrecht en het herroepingsformulier uit art. 10 worden toegevoegd aan de e-mail waarin de levering van het/de gekochte product(en) wordt meegedeeld.

- het bestelformulier in de databank van North Sails bewaard wordt gedurende de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden en te leveren en, in ieder geval, met inachtneming van de door de wet aangegeven termijnen. De consument dient zijn account te raadplegen indien hij de bestelbon wenst te raadplegen.

5. Geldigheid van de aanbiedingen en prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro (€) en zijn inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (btw). Eventuele extra kosten zijn altijd inclusief btw en altijd in euro, en worden uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon. De gebruiker wordt hierover geïnformeerd voordat hij de bestelbon doorstuurt en worden ook vermeld in de e-mail met de orderbevestiging. Heffingen en lokale belastingen, uitgezonderd de btw, zijn uitzonderingen en moeten rechtstreeks aan de vervoerder betaald worden.

5.2 De prijs van de producten kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden door North Sails. De prijs die de gebruiker dient te betalen, staat vermeld in de productfiche waar hij de belangrijkste kenmerken van het product kan vinden (Productfiche) op het moment van de bestelling. In geval van prijswijzigingen na de verzending van de bestelling zal dit geen invloed hebben op de prijs (verhoging of verlaging) voor de gebruiker.

5.3 North Sails kan op de website afgeprijsde producten verkopen. De prijs op de website (doorgestreepte prijs) is de basis waarop North Sails de korting berekent en is de officiële prijs gepubliceerd op de website.

We herinneren eraan dat doorgestreepte prijzen een indicatie zijn voor de waarde van het product. In sommige fysieke winkels kan de prijs van hetzelfde product echter verschillen.

6. Bestelbonnen - Informatie over de producten

6.1 North Sails zal de bestelling slechts uitvoeren en het aangekochte product leveren na ontvangst van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de aankoopprijs, de eventuele vrachtkosten (indien van toepassing), en van alle andere bijkomende kosten, zoals aangegeven in de bestelbon (totaal verschuldigd bedrag). Indien het totaal verschuldigde bedrag niet volledig betaald wordt of indien de betaling niet wordt bevestigd, zal de aankoopovereenkomst niet worden afgerond en zal deze worden ontbonden conform art. 1456 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. De gebruiker wordt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling geïnformeerd over de beëindiging van de overeenkomst en over de annulering van de bestelling.

6.2 De producten blijven in eigendom van North Sails tot de gebruiker het volledige bedrag heeft betaald. Het risico op beschadiging of verlies van de producten die niet te wijten zijn aan North Sails gaat rechtstreeks over op de gebruiker wanneer hij/zij, of een door de vervoerder aangewezen derde, de producten fysiek ontvangt.

6.3 Elk product heeft een productfiche. De afbeeldingen en de beschrijvingen op de website beschrijven het product zo getrouw mogelijk. De kleuren van de producten kunnen verschillen van de werkelijke kleuren door de instellingen van elektronische systemen of door de verschillende pc's van de gebruiker. Ook de afbeeldingen van het product op de productfiche kunnen verschillen door de afmetingen of extra accessoires. De afbeeldingen zijn daarom slechts een indicatie. Voor de toepassing van de aankoopovereenkomst wordt de beschrijving van het product in de door de gebruiker overgemaakte bestelbon als waarachtig beschouwd.

7. Beschikbaarheid van de producten

7.1 De producten die op de website worden aangeboden zijn beperkt in voorraad. Het kan voorkomen dat het aangekochte product na ontvangst van de bestelbon niet meer beschikbaar is, aangezien meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde product kunnen kopen.

7.2 Indien het aangekochte product niet meer beschikbaar is,zal de gebruiker onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gesteld onverminderd de rechten van de gebruiker volgens de wet en, in het bijzonder, volgens Capo XIV van Titel II van Boek IV van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding, conform art. 61, IV en V komma, van het Consumentenwetboek. Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te ontbinden conform art. 61, IV en V komma van het Consumentenwetboek, indien het totaal verschuldigde bedrag volledig betaald is, zal North Sails het bedrag terugbetalen,onverminderd het recht op schadevergoeding en zonder enige vertraging, en in ieder geval binnen 15 werkdagen vanaf de dag van de verzending van de bestelling. North Sails zal u via e-mail berichten over het terug te betalen bedrag. Het bedrag zal terugbetaald worden volgens dezelfde betaalmethode die de gebruiker voor zijn aankoop gebruikt heeft. Eventuele vertragingen in de terugbetaling kunnen te wijten zijn aan de bankinstelling, het type creditcard of aan de betalingsoplossing die door de gebruiker wordt gebruikt. In ieder geval zal de valutadatum dezelfde zijn als die van de betaling.

7.3 Bij bestellingen met meerdere producten (meervoudige bestelling), indien slechts enkele producten uit de meervoudige bestelling beschikbaar zijn, onverminderd de rechten van de gebruiker volgens de wet en, in het bijzonder, volgens Capo XIV van Titel II van Boek IV van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, en onverminderd de toepassing van art. 7.2, of indien alle producten uit de bestelling onbeschikbaar zijn, zal North Sails de gebruiker hiervan via e-mail op de hoogte stellen. De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, uitsluitend met betrekking tot de onbeschikbaarheid van de producten, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding en volgens de bepalingen van art. 61, IV en V komma, van het Consumentenwetboek. Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te ontbinden conform art. 61, IV en V komma van het Consumentenwetboek, met betrekking tot het product/de producten die niet meer beschikbaar zijn, of eerder in ieder geval wanneer de betaling van het totaal verschuldigde bedrag reeds is gebeurd, zal North Sails, onverminderd het recht op schadevergoeding, overgaan tot een terugbetaling van het product/de producten, inclusief vrachtkosten, conform art. 8.3 (zie hieronder) en zal het bedrijf tevens alle verschuldigde bijkomende kosten van toepassing op deze producten (Gedeeltelijk verschuldigd bedrag) terugbetalen zonder enige vertraging en in ieder geval binnen 15 werkdagen vanaf de datum van de bestelling. North Sails zal u via e-mail berichten over het terug te betalen bedrag. Het bedrag zal terugbetaald worden volgens dezelfde betaalmethode die de gebruiker gebruikt heeft voor zijn aankoop. Eventuele vertragingen in de terugbetaling kunnen te wijten zijn aan de bankinstelling, het type creditcard of aan de betalingsmethode die door de gebruiker wordt gebruikt. In ieder geval zal de valutadatum dezelfde zijn als die van de betaling. De beëindiging van de volledige meervoudige bestelling is enkel mogelijk wanneer duidelijk wordt aangetoond dat de betreffende producten uit de meervoudige bestelling niet beschikbaar zijn.

8. Levering van aangekochte producten

8.1 North Sails levert zijn producten over de hele wereld. Eventuele beperkingen voor de levering zullen op elk moment op de website meegedeeld worden.

8.2 De levering is gratis voor geregistreerde gebruikers, tenzij anders vermeld op de website. Voor niet-geregistreerde gebruikers is de levering gratis bij een bestelling boven € 100,00, tenzij anders vermeld op de website. Wanneer de gebruiker de vrachtkosten bij een bestelling moet betalen, wordt het bedrag uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld (in euro en inclusief btw) tijdens het aankoopproces, in het overzicht van de bestelling en in elk geval vóór de verzending van de bestelling. Indien er geen specifieke leveringsdatum wordt vermeld, zal de levering in ieder geval gebeuren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst.

8.3 In geval van gedeeltelijke intrekking van meervoudige bestellingen zal het terug te betalen bedrag van de vrachtkosten worden berekend evenredig aan de waarde van het teruggetrokken product.

8.4. De leveringsplicht is vervuld wanneer de gebruiker het product fysiek ontvangt of, in ieder geval, wanneer de gebruiker de product(en) heeft gecontroleerd.

Het is aan de gebruiker om de staat van het ontvangen/aanvaarde en afgehaalde product te controleren Met dien verstande dat het risico op verlies of beschadiging van de producten, niet te wijten aan North Sails, overgaat op de gebruiker wanneer de gebruiker, of iemand die hij/zij heeft aangeduid en niet de vervoerder in kwestie is, het product fysiek in ontvangst neemt. Het wordt de gebruiker ten stelligste aangeraden om het aantal ontvangen producten te controleren en na te gaan of de dozen intact zijn, niet beschadigd zijn en niet nat of bewerkt zijn, zelfs niet aan de sluitingen. De gebruiker wordt dus vriendelijk verzocht om, in zijn eigen belang, eventuele gebreken schriftelijk aan te geven op het vervoersdocument van de vervoerder, en de doos/dozen onder voorbehoud te aanvaarden. In geval van verlies of beschadiging van de/het product(en), indien de gebruiker de levering van de/het product(en) aanvaardt zonder enige voorwaardelijke aanvaarding/aanvaarding onder voorbehoud, kan hij geen gerechtelijke stappen ondernemen tegen de vervoerder, behalve indien het verlies of de beschadiging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van diezelfde vervoerder en behalve in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging dat niet kan worden vastgesteld op het moment van de levering. In dat geval moet de schade onmiddellijk na vaststelling worden gemeld en niet later dan acht dagen na ontvangst van de doos/dozen. Indien het duidelijk zichtbaar is dat de doos/dozen werd gemanipuleerd of bewerkt raden wij de gebruiker aan dit zo snel mogelijk aan de klantendienst te melden. In elk geval is de toepassing van de regels betreffende het herroepingsrecht en de wettelijke bepalingen inzake conforme levering altijd van toepassing. De transporteur zal twee keer proberen om het product te leveren. Na deze pogingen zal de transporteur het/de product(en) terugsturen naar North Sails die de gebruiker zal terugbetalen volgens dezelfde betalingsmethode die de gebruiker heeft gebruikt bij zijn bestelling. Op het moment van de levering is de gebruiker niets verschuldigd aan de vervoerder, tenzij eventuele heffingen of lokale belastingen.

8.5 Indien het aangekochte product niet of te laat is geleverd volgens de leveringsvoorwaarden vermeld tijdens het aankoopprijs en de bestelbevestiging zal art. 61 van het Consumentenwetboek worden toegepast.

In elk geval verbindt North Sails zich ertoe om de gebruiker onmiddellijk per e-mail in te lichten over de vertraging van de levering (kennisgeving van vertraging per e-mail). Het bedrijf vermeldt eveneens de nieuwe leveringstermijnen van zodra het product beschikbaar is (nieuwe leveringstermijn), onverminderd de rechten van de gebruiker op grond van art. 61 van het Consumentenwetboek voor de gebruiker om op elk moment gebruik te maken van diens rechten die in de wet en, in het bijzonder, in Capo XIV van Titolo I van Libro IV van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, zijn vervat.

9. Betaalmethodes

9.1 U kan de producten betalen met een creditcard, PayPal, Ideal, Direct ebanking en Klarna, afhankelijk van het land waarin de bestelling wordt geplaatst. Indien deze betaalmethoden niet gebruikt kunnen worden voor bepaalde specifieke producten zal de gebruiker deze informatie kunnen terugvinden op de website, of uiterlijk aan het begin van de aankoopprocedure.

9.2 North Sails zal enkel een factuur sturen indien de gebruiker hier uitdrukkelijk om vraagt en aangeeft dit document te willen ontvangen tijdens het aankoopproces. De gebruiker garandeert dat de gegevens en de informatie die hij meedeelt voor het opstellen van de factuur juist zijn. De gebruiker is verplicht om North Sails te vrijwaren van elke schade die zou kunnen ontstaan in geval van niet-naleving van de juistheid van de verstrekte informatie, met inbegrip van boetes uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten.

9.3 Betaling met creditkaart of debetkaart

9.3.1 U kan de producten onmiddellijk op de website betalen met een creditcard of debetkaart. North Sails aanvaardt VISA, Mastercard en American Express creditkaarten. Deze creditkaarten worden vermeld in de footer van elke pagina van de website. Op het moment van de verzending van de bestelling zal er geen enkel bedrag in rekening worden gebracht op de creditkaart die door de gebruiker gebruikt werd voor de betaling.

Het bedrag wordt pas in rekening gebracht nadat (i) de tijdens de betalingsprocedure gebruikte creditkaartgegevens zijn geverifieerd (ii) en nadat het bedrijf dat de creditkaart heeft afgegeven de toestemming heeft gegeven voor de overschrijving van het bedrag.

9.3.2 North Sails behoudt zich het recht voor om via e-mail een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de gebruiker op te vragen om de veiligheid van online betalingen te garanderen en om fraude te voorkomen. In het geval de bestelling gebeurde door een andere persoon, behoudt North Sails zich het recht voor om ook de identiteitskaart van deze houder te vragen. Het identiteitsbewijs moet geldig zijn. North Sails zal in de e-mail aangeven binnen welke periode dit moet worden overgemaakt. In ieder geval zal deze termijn niet langer zijn dan 5 werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag door de gebruiker. In afwachting van het gevraagde identiteitsdocument zal de bestelling opgeschort worden. De gebruiker moet de gevraagde documenten binnen de aangegeven termijn opsturen.

9.3.3 Indien North Sails de gevraagde documenten niet binnen de aangegeven termijn in de e-mail ontvangt of verlopen of ongeldige documenten ontvangt, zal de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden volgens art. 1456 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek en zal de bestelling geannuleerd worden, zonder afbreuk te doen aan het recht van North Sails op vergoeding van eventuele schade die het bedrijf zou kunnen oplopen door het niet nakomen van de overeenkomst door de gebruiker. North Sails zal de gebruiker via e-mail op de hoogte brengen van de opzegging van het contract en dit ten laatste 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn voor het verzenden van de gevraagde documenten. Hierdoor wordt de bestelling geannuleerd, met als gevolg de terugbetaling van het totaal verschuldigde bedrag.

9.3.4 Indien North Sails geldige documenten ontvangt binnen de aangegeven termijn in de e-mail, zoals bepaald in art. 9.3.2, gaan de leveringstermijnen in vanaf de datum van ontvangst van de documenten.

9.3.5 De vertrouwelijke creditkaartgegevens (creditkaartnummer, vervaldatum, veiligheidscode) worden gecodeerd en rechtstreeks doorgestuurd naar de beheerder van de betaling zonder langs de servers van North Sails te gaan. North Sails heeft dus geen toegang tot de gegevens van de creditkaart die door de gebruiker gebruikt worden voor de betaling van de producten en slaat deze niet op, onverminderd de gegevens betreffende de kaarthouder, zoals bepaald in de artikelen 9.3.2 en 9.3.3.

9.4 Betaling via PayPal en e-Banking

9.4.1 De producten die via de website aangekocht worden, kunnen via PayPal worden betaald. Als de gebruiker PayPal kiest als betalingsmethode, zal hij worden doorverwezen naar de website www.paypal.com waar hij de producten dient te betalen volgens de voorziene procedure en volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen de gebruiker en PayPal. De gegevens die op de website van PayPal worden ingevoerd, worden rechtstreeks door deze website behandeld en worden niet doorgegeven of gedeeld met North Sails. North Sails heeft geen kennis van creditcardgegevens gekoppeld aan een PayPal-gebruikersaccount en kan deze niet opslaan. Dat geldt ook voor alle gegevens van een andere betaalmethode gekoppeld aan dit account.

9.4.2 In geval van betaling met PayPal wordt het totaal verschuldigde bedrag door PayPal aan de gebruiker in rekening gebracht op het ogenblik dat de overeenkomst via de website wordt afgesloten. Het bedrag van de terugbetaling wordt gecrediteerd op het PayPal-account van de gebruiker, indien de aankoopovereenkomst beëindigd wordt en in het geval van een andere reden voor terugbetaling. De terugbetalingstermijnen zijn uitsluitend afhankelijk van PayPal en van de bankinstelling. Zodra North Sails de opdracht geeft om het bedrag terug te betalen, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertraging of ontbrekende/onvoldoende terugbetaling aan de gebruiker van hetzelfde bedrag. In geval van een geschil zal de gebruiker onmiddellijk contact moeten opnemen met PayPal.

Dezelfde procedure is van toepassing in geval van betaling met Direct eBanking, waarbij wordt doorverwezen naar de website www.sofort.com.

9.4.4 In geval van betaling via Ideal is de toepasselijke procedure hetzelfde als bij PayPal, waarbij u wordt doorverwezen naar de Ideal frontpage van de betreffende bank.

9.5 Betaling onder rembours

9.5.1 De aangekochte producten op de website kunnen onder rembours betaald worden. Indien de gebruiker voor deze betalingswijze kiest, ontvangt hij een e-mail ter bevestiging van de verzending van de bestelling met daarin het totaalbedrag dat bij aflevering aan de koerier betaald dien te worden.

9.5.2 De koerier zal de aangekochte producten enkel kunnen leveren na ontvangst van de betaling van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de koerier het totaal verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijn ontbonden op grond van art. 1456 c.c. en wordt de bestelling vervolgens geannuleerd, behoudens het recht van North Sails om vergoeding te vragen van de schade die het bedrijf zou lijden door het niet nakomen van de overeenkomst door de gebruiker. De ontbinding van het contract gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na de mededeling van de koerier van de niet-betaling. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht. De ontbinding heeft tot gevolg dat de bestelling wordt geannuleerd.

10. Herroepingsrecht

10.1 De gebruiker heeft, in de hoedanigheid van eindconsument, het recht om de met North Sails gesloten overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (herroepingstermijn) te herroepen, zonder andere kosten te betalen dan de hier aangegeven kosten en zonder dat hij de verplichting heeft om de reden hiervoor op te geven. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:

a) bij de bestelling van één product, vanaf de dag waarop de gebruiker of een door de gebruiker gekozen derde persoon, die niet de vervoerder is, het product fysiek ontvangt; of

b) bij de bestelling van meer dan één product / meervoudige bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop de gebruiker of een door de gebruiker gekozen derde persoon, die niet de vervoerder is,het product fysiek ontvangt; of

c) bij de bestelling een product dat is samengesteld uit verschillende partijen of uit verschillende stukken, vanaf de dag waarop de gebruiker of een door de gebruiker gekozen derde persoon, die niet de vervoerder is, de laatste persoon of het laatste product fysiek ontvangt.

10.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de gebruiker voor het verstrijken van de herroepingstermijn het bedrijf North Sails op de hoogte te brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

10.3 Daartoe kan de Gebruiker:

(a) vóór de sluiting van de overeenkomst gebruikmaken van het formulier voor herroeping (herroepingsformulier) dat hij via een speciale link op de website kan terugvinden, en in elk geval door gebruik te maken van de link "Herroepingsrecht" op de website en in de bijlage van de e-mail ter bevestiging van de levering; of

(b) een uitdrukkelijke verklaring indienen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen (herroepingsverklaring).

Afhankelijk van de gekozen methode dient het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring naar de volgende contactpersonen te worden gestuurd: North Sails Apparel S.p.a., Rapallo, via Enrico Toti 59 (16035); e-mail: webcustomercare@northsails.com

De gebruiker dient aan te tonen dat hij gebruik heeft gemaakt van diens herroepinsgrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Het is dan ook in het belang van de gebruiker om zijn herroeping aan North Sails mee te delen via een betrouwbaar communicatiemiddel.

10.4 Nadat de gebruiker de herroepingsverklaring volgens art. 10 verstuurd heeft om het/de product(en) te retourneren, zal de klantendienst van North Sails contact met hem opnemen. De klantendienst zal hem vervolgens informeren over het terugzenden van de goederen, de te kiezen vervoerder en de afhaaldatum. De directe kosten voor het terugsturen van de producten zijn ten laste van North Sails. Het terugsturen van de producten naar North Sails is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het product is teruggestuurd wanneer het wordt overhandigd aan de vervoerder.

Indien de gebruiker tijdens de aankoop van de bestelling een kortingsbon (zie sub 11) heeft gebruikt , zal enkel het uitgegeven bedrag worden terugbetaald. Het bedrag van de kortingsbon wordt niet terugbetaald.

10.5 Indien de gebruiker de overeenkomst herroept, zal North Sails overgaan tot de terugbetaling van het totale verschuldigde bedrag dat door de gebruiker werd betaald, inclusief de eventueel betaalde vrachtkosten, en dit zonder enige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop North Sails op de hoogte werd gebracht van de beslissing om het contract te herroepen. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode die door de gebruiker werd gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop. In ieder geval zal de gebruiker geen kosten moeten betalen als gevolg van deze terugbetaling.

De instructies voor herroeping en alle informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht zijn beschikbaar op de website vóór het sluiten van de overeenkomst, via een speciale link en via de link "Herroepingsrecht", in de voettekst van de website en als bijlage bij de e-mail met de leverbevestiging.

10.6 In geval van gedeeltelijke herroeping zal het bedrag van de terug te betalen vrachtkosten worden berekend zoals aangegeven in voorgaand art. 8.3.

10.7 De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een ander gebruik van het product dan datgene wat nodig was om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. In ieder geval moet het product met de normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en moet het intact, met al zijn onderdelen en volledig functioneel worden geretourneerd, met inbegrip van alle accessoires en de illustratieve bijsluiters, de labels en het zegel, indien aanwezig, bevestigd aan het product en intact en niet gemanipuleerd, en perfect geschikt voor het gebruik waarvoor het bestemd is en vrij van tekenen van slijtage of vuil. De herroeping geldt voor het product in zijn geheel. Dat t betekent dat het hele product moet worden geretourneerd en niet slechts enkele onderdelen en/of accessoires (die geen autonome producten zijn) van het product.

10.8 Indien de herroeping niet is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst en, bijgevolg, geen recht op terugbetaling doen ontstaan. North Sails zal binnen de 5 dagen na ontvangst van het product aan de gebruiker meedelen dat het bedrijf het verzoek tot herroeping zal weigeren. Indien het product reeds terug bij North Sails is aangekomen, zal de gebruiker het kunnen afhalen op zijn kosten en verantwoordelijkheid.

10.9 Indien het herroepen product een waardevermindering heeft ondergaan die het gevolg is van een manipulatie die anders is dan deze die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, zal het bedrag van de terugbetaling verminderd worden met een waarde die gelijk is aan deze waardevermindering. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het product zal North Sails aan de gebruiker het aldus verminderde bedrag van de terugbetaling meedelen, en indien de terugbetaling reeds gebeurd is, zal North Sails aan de gebruiker ook de bankgegevens meedelen voor de betaling die door de gebruiker moet uitgevoerd worden ten gevolge van de waardevermindering van het product.

10.10 In het geval dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zal de Gebruiker specifiek en uitdrukkelijk worden geïnformeerd in de productfiche en, in ieder geval, tijdens het aankoopproces, voordat de Gebruiker kan overgaan tot het doorgeven van de bestelling. Volgens art. 59 van het Consumentenwetboek kan de gebruiker geen gebruik maken van het herroepingsrecht in de volgende gevallen:

(i) wanneer een op maat gemaakt product werd aangekocht of wanneer het product duidelijk gepersonaliseerd is

(ii) wanneer verzegelde producten werden aangekocht die na de levering zijn geopend en om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggezonden

10.11 North Sails geeft de gebruiker de mogelijkheid om het recht op retour uit te oefenen volgens de voorwaarden op de pagina "Retourneren" van de website. Dat recht geldt ongeacht de mogelijkheid voor de gebruiker om het herroepingsrecht uit te oefenen. Het recht op retour is aanvullend en dient niet ter vervanging van het herroepingsrecht dat door de bovenstaande artikelen geregeld is.

11. Kortingscodes

11.1 De gebruiker kan op de website ook aankopen doen via kortingscodes uitgegeven door North Sails. Indien de waarde van de kortingscode lager is dan de waarde van de bestelling kan de gebruiker het aankoopproces afronden door het verschil te betalen via de betalingsmethodes die op de website worden aangegeven.

11.2 De kortingscodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd in één aankoop. De kortingscodes kunnen ook gebruikt worden voor de aankoop van producten die reeds in promotie zijn. De gebruiker kan geen kortingscode gebruiken voor de aankoop van producten waarvan de waarde lager is dan de waarde van de kortingscode. Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop worden gebruikt. De kortingscode kan in geen geval terugbetaald worden indien de waarde van de aankoop lager is dan de waarde van de kortingscodes.

11.3 De website vermeldt duidelijk indien de gebruiker een kortingscode niet kan gebruiken om bepaalde producten aan te kopen. Indien North Sails, om welke reden dan ook, over moet gaan tot een annulering van een bestelling die werd aangekocht met een kortingscode, zal hetzelfde bedrag worden teruggestort op de persoonlijke rekening van de gebruiker.

11.4 Kortingsbonnen kunnen steeds worden omgezet in geld.

12. Wettelijke garantie van conformiteit

Alle producten die op de website worden verkocht, vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie zoals bepaald in de artikelen 128-135 van wetsdecreet nr. 128-135 van het Consumentenwetboek (wettelijke garantie).

VOOR WIE HET GELDT

De wettelijke garantie is voorbehouden aan eindgebruikers Ze is dus alleen van toepassing op gebruikers die een product online hebben aangekocht voor doeleinden die geen verband houden met een zakelijke activiteit, commerciële activiteit, ambachtelijke of professionele activiteit. Voor degenen die op de website hebben gekocht, maar niet in de hoedanigheid van eindconsument, zullen de garanties voor kwaliteitsgebreken worden toegepast, alsook alle andere garanties volgens het Italiaanse Burgerlijk Wetboek met hun voorwaarden, vervaldatums en beperkingen.

WANNEER HET GELDT

De verkoper is jegens de eindverbruiker aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. Het gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper worden gemeld, op straffe van verval van de garantie.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt verondersteld dat de gebreken aan overeenstemming die zich binnen twaalf maanden na de levering van het product voordoen, reeds bestonden op die datum, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Vanaf de dertiende maand na de levering van het product, is het daarentegen aan de consument om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond op het ogenblik van de levering van het product.

De gebruiker zal eerst het bewijs moeten leveren van de datum van aankoop en van de datum van levering van de goederen om de wettelijke garantie te kunnen genieten. Voor dit bewijs is het aangewezen dat de gebruiker de aankoopfactuur van North Sails bewaart, net als elk ander document dat de datum van aankoop (bijvoorbeeld het afschrift van de creditkaart) en de datum van levering kan bevestigen.

WAT IS HET GEBREK AAN OVEREENSTEMMING

Er is een gebrek aan overeenstemming, wanneer het gekochte product:

- niet geschikt is voor het gebruik waarvoor gelijkaardige goederen gewoonlijk dienen;

- niet overeenstemt met de beschrijving van de verkoper en niet de eigenschappen heeft van het goed dat de verkoper als monster aan de eindgebruiker heeft getoond;

- niet de kwaliteiten en de gebruikelijke prestaties van een gelijkaardig goed heeft, die de eindverbruiker redelijkerwijs mag verwachten, mede gelet op de mededelingen in de reclame of op het etiket;

- niet geschikt is voor het door de consument gewenste specifieke gebruik en deze laatste dit bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper heeft meegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard.

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wettelijke garantie: eventuele schade of storingen of andere gebreken te wijten aan toevallige gebeurtenissen of aan de gebruiker of een gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik en/of zoals bepaald in de technische documentatie die bij het product werd toegevoegd indien van toepassing, of in de gebruiksaanwijzing.

REMEDIES VOOR DE GEBRUIKER

In geval dat het gebrek aan overeenstemming naar behoren werd gemeld, heeft de gebruiker het recht:

- de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging van het goed, tenzij de gevraagde oplossing objectief gezien onmogelijk is of de kostprijs buiten verhouding is in vergelijking met de andere optie. Er dient steeds rekening te worden gehouden met de aard van het goed om na te gaan of de vervanging van het goed mogelijk is in rekening houden met het aantal goederen dat nog in voorraad is;

- secundair (in het geval dat herstelling of vervanging onmogelijk of de kostprijs buiten verhouding is of de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd dan wel de eerder uitgevoerde herstelling of vervanging de consument ernstige overlast heeft bezorgd) op de prijsvermindering of op de ontbinding van de overeenkomst, steeds volgens zijn keuze.

De vereiste vorm van genoegdoening is buiten verhouding indien deze voor de verkoper onredelijke kosten met zich meebrengt in vergelijking met de alternatieve vormen van genoegdoening, rekening houdend met (i) de waarde die het goed zonder gebrek aan overeenstemming zou hebben; (ii) de ernst van het gebrek aan overeenstemming; (iii) de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder aanzienlijke overlast voor de consument.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GEBREK AAN OVEREENSTEMMING

De gebruiker dient contact op te nemen met de klantendienst, zoals aangegeven in art. 14, wanneer een online aangekocht product, tijdens de geldigheidsduur van de wettelijke garantie een mogelijk gebrek aan overeenstemming vertoont. 14. North Sails zal onmiddellijk reageren op de mededeling van het vermeende gebrek aan conformiteit en zal de gebruiker de specifieke te volgen procedure en de verzendingswijze meedelen, rekening houdend met de productcategorie waartoe het product behoort en/of het gemelde gebrek.

TERUGBETALING OF PRIJSVERMINDERING OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE GARANTIE

In geval van ontbinding van het contract, zal North Sails aan de gebruiker het totaal betaalde bedrag terugbetalen, bestaande uit de aankoopprijs van het product, de vrachtkosten en alle andere bijkomende kosten die door de gebruiker zijn betaald. In geval van prijsvermindering, zal North Sails het vooraf afgesproken verminderd bedrag terugbetalen. Als alternatief kan de gebruiker kiezen om een aankoopbon voor de website te ontvangen. De waarde van de bon komt overeen met het bedrag van de terugbetaling of, respectievelijk, met de prijsvermindering waarop hij recht heeft. De terugbetaling of de korting wordt via e-mail aan de gebruiker meegedeeld en wordt teruggestort op hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt.

North Sails is niet verantwoordelijk in geval van schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een oneigenlijk gebruik en/of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of in geval van schade die het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter; buitengerechtelijke beslechting van geschillen -Alternatieve geschillenbeslechting/Online-geschillenbeslechting

13.1 Het Italiaanse recht is van toepassing op de de overeenkomsten gesloten tussen de gebruikers van de website en North Sails. De gebruikers die niet in Italië verblijven, kunnen zich beroepen op gunstigere en dwingende bepalingen die voorzien zijn in de wetgeving van het land waar zij hun gewoonlijke verblijfplaats hebben, in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht, tot de termijn om de producten terug te sturen en, indien de gebruiker dit recht wenst uit te oefenen, tot de modaliteiten en de formaliteiten van de mededeling van dit recht en tot de wettelijke conformiteitsgarantie.

13.2 De rechter van de verblijfplaats van de gebruiker of zijn domicilieadres is bevoegd voor elk geschil betreffende de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden.

13.3 Conform art. 141-sexies, comma 3 wetsdecreet 6 september 2005, N. 206 (Consumentenwetboek), informeert North Sails aan de gebruiker als eindconsument in de zin van art.3, lett. a) van het Consumentenwetboek, dat, indien hij bij North Sails een klacht heeft ingediend waardoor het niet mogelijk was het gerezen geschil op te lossen, North Sails de informatie zal verstrekken betreffende de organisatie van alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden (cc.d. ADR-organisaties, conform art. 141-bis en volgende van het Consuementenwetboek), waarbij hij tevens aangeeft of hij al dan niet van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken om het geschil op te lossen.

Bovendien informeert North Sails de gebruiker, in de hoedanigheid van eindconsument conform art. 3, komma 1, let a) van het Consumentenwetboek dat er een Europees platform is opgericht voor online beslechting van consumentengeschillen (ODR Platform). De eindconsument kan het ODR-platform raadplegen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Via het ODR-platform kan de eindconsument de lijst van ADR-organisaties raadplegen, de link vinden die naar elke website verwijst en een online procedure opstarten voor het oplossen van een geschil waarbij hij betrokken is.

De eindconsument heeft in ieder geval steeds het recht zich te wenden tot de gewone rechter die bevoegd is kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden ongeacht de uitkomst van de procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in Deel V, Titel II-bis consumentenwetboek.

13.4. Voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden, kan de gebruiker die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, ook een beroep doen op de Europese procedure voor geringe vorderingen, voorzien in de Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007 (th ), op voorwaarde dat de waarde van het geschil niet hoger is dan 5.000,00 euro, exclusief rente, rechten en kosten. De tekst van de verordening is te vinden op de website www.eur-lex.europa.eu.

14. Klantendienst en klachten

14.1 Iedere gebruiker kan altijd informatie vragen, gegevens meedelen, om hulp vragen of een klacht indienen door contact op te nemen met de klantendienst, zoals hieronder aangegeven:

- per post, naar het adres North Sails Customer Care, via Enrico Toti 59, 16035 Rapallo, Genova

- per e-mail naar het adres webcustomercare@northsails.com

- per telefoon op het nummer +393346662890 (van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 19.00 uur)

- per fax op nummer +39 0185 263979;

- door het formulier in te vullen op de pagina "Contact".

14.2 North Sails beantwoordt de klachten binnen twee werkdagen na ontvangst.