We erkennen de waarde van het werk dat verricht wordt door mensen in onze toeleveringsketen en weten ook hoe belangrijk het is om te weten waar onze kleding vandaan komt. Door het invoeren van initiatieven die gericht zijn op meer traceerbaarheid en transparantie, streven we er steeds naar om de hoogste normen inzake mensenrechten en arbeidswetgeving te garanderen. We ontwikkelden een Algemene Gedragscode voor Leveranciers om onze verwachtingen over zakenpartners en partners in de toeleveringsketen te verduidelijken.

Algemene Gedragscode voor Leveranciers

We geloven dat ethisch en verantwoordelijk handelen niet alleen het juiste is om te doen, maar ook het juiste is voor onze onderneming. Daarom behandelt de Algemene Gedragscode voor Leveranciers ('Leverancierscode') belangrijke thema's zoals zakelijke integriteit, arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid van medewerkers en milieubeheer. Ze is ze gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De Leverancierscode geldt voor alle leveranciers, verkopers, aannemers, consulenten, agenten en andere leveranciers van goederen en diensten die wereldwijd zaken met ons doen.

North Sails behoudt zich het recht voor, ook zonder voorafgaande kennisgeving, audits uit te voeren om na te gaan of de leveranciers en/of hun onderaannemers de Leverancierscode naleven, hetzij via eigen personeel, hetzij via derden.

De Code schetst ons beleid en legt verplichte normen vast met betrekking tot:

Arbeidsnormen

De Leverancierscode bouwt voort op de Verklaring betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) , het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Milieunormen

Van leveranciers en onderaannemers wordt verwacht dat ze zich inzetten om de milieu-effecten van hun productieprocessen en producten tot een minimum te beperken en de ecosystemen en de biodiversiteit te respecteren. Hierbij dienen ze rekening te houden met het bodembehoud en het beheer van het omliggende gebied.

Certificering van het milieubeheersysteem volgens internationale normen (d.w.z. ISO 14001) wordt sterk aanbevolen voor fabricageprocessen van grote schaal of met een aanzienlijke invloed op het milieu.

Normen voor diergezondheid en -welzijn

Leveranciers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn en zetten zich in voor het welzijn van de dieren, inclusief maar niet beperkt tot het fokken, grootbrengen, hanteren/houden, vervoer, vangen en slachten.

Onze Algemene Gedragscode voor Leveranciers is bijgewerkt in maart 2022 en kan via deze link geraadpleegd worden.

Leveranciers verplichten zich tot de 'Vijf Vrijheden' voor het welzijn van landbouwhuisdieren:

Lijst van verboden stoffen

Zich bewust van het wereldwijd toenemende probleem dat veroorzaakt wordt door het gebruik van giftige en voor de gezondheid schadelijke stoffen voor arbeiders die betrokken zijn bij de productieactiviteiten in de kledingindustrie, en voor de klanten die deze producten gebruiken, heeft North Sails Apparel een kader opgesteld voor de beperking en het verbod van stoffen die onder geen enkele omstandigheid in onze producten aanwezig mogen zijn.

De lijst met verboden stoffen (LVS) wordt samen met de Algemene Gedragscode voor Leveranciers aan al onze partners gecommuniceerd. Elke deelnemer aan de toeleveringsketen van North Sails Apparel moet de richtlijnen van dit document naleven en verklaren dat geen van de producten voor een bestelling of opdracht van North Sails of een van zijn merken gebruikmaakt van een van de stoffen die in dit document als verboden worden aangeduid of dat geen enkele gebruikte stof de toegelaten hoeveelheid overschrijdt.

Onze LVS geeft richtlijnen rond het gebruik van pesticiden, zware metalen, oplosmiddelen, perfluorverbindingen en meer. De volledige LVS vind je op deze link.

Doelstellingen van deze LVS: